Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do KRS

Print Friendly

Na spółkach handlowych, które prowadzą pełną księgowość ciąży obowiązek przekazania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Spółki muszą wywiązać się z tej powinności w określonych terminach. Brak złożenia sprawozdania do KRS może skutkować negatywnymi konsekwencjami zarówno dla spółki jak i dla osób, które pełnią w spółce funkcję kierownika jednostki.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok musi trafić do sądu rejestrowego w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości czyli w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art.69 ust.1 ustawy o rachunkowości).

Wraz ze sprawozdaniem finansowym należy złożyć również inne wymagane przepisami dokumenty czyli:

– raport i opinię z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,

– odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty

– sprawozdanie z działalności – w przypadku jednostek, które maja obowiązek jego sporządzania.

Po złożeniu sprawozdania finansowego dokumenty trafiają do akt rejestrowych a sąd odnotowuje ten fakt w rejestrze KRS. Zatem należy pamiętać, że każdy może sprawdzić czy spółka złożyła odpowiednie dokumenty w KRS.

Warto również zwrócić uwagę, że sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów. Obecnie w rejestrze ujawniane są informacje o dniu kończącym rok obrotowy, dzięki czemu system informatyczny KRS może na bieżąco identyfikować podmioty, które uchylają się od terminowego przekazywania sprawozdania finansowego i innych wymaganych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu terminu, sąd może wezwać do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny.

Brak spełnienia tego obowiązku  ciągu wyznaczonego 7-dniowego terminu będzie skutkować nałożeniem grzywny na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Na początku (2 razy) nałożona grzywna nie może przekroczyć 10.000 zł. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania obowiązku rejestrowego lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Co istotne oprócz możliwości nałożenia grzywny przez sąd istnieje również odpowiedzialność karna osób, które w danej spółce są kierownikiem jednostki. Sąd rejestrowy może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem grzywnie albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy nie składa m.in. sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym.

Gdy mimo wezwania sądu rejestrowego podmiot wpisany do KRS nie złoży rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe wówczas stanowi to podstawę do wszczęcia przez sąd rejestrowy z urzędu postępowania o rozwiązanie takiego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o KRS).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888