Obowiązek złożenia powiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o raportowaniu country-by-country

Print Friendly

Od 2016 roku największe grupy kapitałowe podlegają obowiązkowi przekazywania informacji o grupie podmiotów tzw. Country-by-Country Reporting (dalej: CBC-R). Na złożenie powiadomienia o raportowaniu CBC-R pozostało niewiele czasu.

Zgodnie z ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa o wymianie informacji) polskie podmioty należące do dużych grup kapitałowych, począwszy od roku sprawozdawczego rozpoczynającego się w 2016 roku, zobowiązane są do powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  • są jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną do złożenia raportu CBC-R bądź inną jednostką składającą raport CBC-R albo
  • wskazują jednostkę składającą raport CBC-R, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Kto powinien złożyć powiadomienie

Powiadomienie powinny złożyć jednostki należące do grupy podmiotów, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 750 mln euro:

– jednostki dominujące wchodzące w skład grupy podmiotów, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, niebędące jednostką dominującą, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów w żadnym państwie lub terytorium.

Do kiedy należy złożyć powiadomienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy powiadomienia CBC-P składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powiadomienie za 2017 roku powinno zostać złożone do 31 grudnia 2017 roku).

Natomiast dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego art. 103 ust. 4 ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powiadomienie za 2016 rok powinno zostać złożone do 31 października 2017 roku).

W jaki sposób należy złożyć powiadomienie

Ministerstwo Finansów poinformowało, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P jest opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (wzór nr 2017/10/20/4558). Na stronie internetowej e-deklaracje zamieszczony został elektroniczny wzór powiadomienia CBC-P. Od dnia 19 października 2017 roku produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów CBC-P.

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne

Powiadomienie można również składać w formie pisemnej na adres i w formie podanej na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/automatyczna-wymiana-informacji-w-sprawach-podatkowych

Co grozi za niezłożenie powiadomienia

Jednostka należąca do grupy podmiotów za niewywiązanie się z obowiązku przekazania powiadomienia podlega karze pieniężnej.

Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN (kwota kary będzie zależna od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki oraz jej możliwości finansowych).

Rekomendacje

Podmiotom należącym do dużych grup kapitałowych rekomendujemy:

  • zidentyfikowanie czy grupa kapitałowa, do której należy dany podmiot podlega obowiązkowi sporządzania raportu CBC-R;
  • skontaktowanie się z grupą w celu ustalenia jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i złożenie raportu CBC-R za sprawozdawczy rok obrotowy 2016 oraz 2017;
  • sprawdzenie i dochowanie terminu powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, kto jest jednostką raportującą.

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888