Zmiany w przepisach PIT w 2018 roku

Print Friendly
  1. Podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych

 Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w wysokości limitów zwolnień od podatku dochodowego osób fizycznych. W większości przypadków, limity te zostały podwyższone, natomiast w przypadku świadczeń z tytułu zapomóg otrzymywanych z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych oraz świadczeń otrzymywanych przez studentów, zniesione całkowicie.

Zmiany limitów zwolnień z podatku dochodowego z tytułu poszczególnych świadczeń:

Rodzaj świadczenia

Dotychczasowy limit zwolnienia

Limit zwolnienia
od 1 stycznia 2018 roku

Świadczenia otrzymywane przez pracowników
w związku z finansowaniem działalności socjalnej

380 zł / rok

1.000 zł / rok

Zapomogi otrzymywane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – finansowane z ZFŚS 

2.280 zł / rok

bez limitu

Zapomogi wypłacane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – finansowane z innych źródeł

2.280 zł / rok

6.000 zł / rok

Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej
lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

638 zł / rok

1.000 zł / rok

Świadczenia – otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola – spoza ZFŚS

400 zł na dziecko / miesiąc (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun)

200 zł na dziecko / miesiąc (przedszkole)

1.000 zł na dziecko /miesiąc

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł niż fundusze socjalne

760 zł / rok

2.000 zł / rok

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów
dla osób wykonujących czynności związane
z pełnieniem obowiązków społecznych
i obywatelskich

2.280 zł / miesiąc

3.000 zł / miesiąc

Świadczenia otrzymywane przez emerytów
i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio
z zakładem pracy stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym lub spółdzielczym stosunkiem pracy

2.280 zł / rok

3.000 zł / rok

Świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów
i rencistów (na podstawie odrębnych przepisów)

2.280 zł / rok

3.000 zł / rok

Świadczenia uzyskiwane od uczelni przez studentów (na podstawie odrębnych przepisów)

2.280 zł / rok

bez limitu

 

2. Zmiany w podatku PIT od wynagrodzeń – podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W 2018 roku roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 8 000,00 zł. Utrzymano również degresywną kwotę wolną od podatku dochodowego w przypadku dochodów stanowiących podstawę opodatkowania w wysokości powyżej 8 000 zł do 13 000 zł oraz powyżej 85 528 zł do 127 000 zł. W 2018 roku nie zmieniają się pracownicze koszty uzyskania przychodu, progi podatkowe oraz skala podatkowa.

Skala podatkowa w 2018 roku

Podstawa obliczenia podatkuPodatek wynosi:
ponad

do

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

8.000 zł

1.440 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.440– [883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Kwota wolna od podatku stosowana przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

3. Zwiększenie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców

Od 2018 roku nastąpiło zwiększenie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców. Limit ten wynosić będzie rocznie – 85 528 zł.

Zgodnie z ustawą, ograniczeniu ulega natomiast lista zawodów, które skorzystać mogą
z preferencyjnych kosztów. Od 2018 roku dotyczyć one będą jedynie osób, które uzyskują przychody z tytułu następujących działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej
    oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu
    i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888