Pracownicze Plany Kapitałowe

Print Friendly

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które mają zachęcić pracowników do dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Zgromadzone w ramach PPK środki, przeznaczone zostaną na wypłaty po osiągnięciu przez uczestników programu 60 roku życia oraz na inne cele.

PPK skierowane są do wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców, którzy w ramach zawartych umów podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkiem każdego pracodawcy będzie utworzenie jednego PPK oraz zapisanie do niego wszystkich uprawnionych pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia. Zarządzaniem
i inwestowaniem środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zajmować się będą zewnętrzne instytucje finansowe. Pracodawcy są zobowiązani do wybrania odpowiedniego podmiotu  i podpisania z nim umowy o zarządzanie PPK w formie elektronicznej w okresie 3 miesięcy od dnia powstania konieczności utworzenia PPK. Umowa o zarządzanie PPK podlegać będzie wpisowi do ewidencji.

Oszczędzanie w ramach PPK jest dobrowolne – uprawnieni pracownicy mogą zrezygnować z uczestnictwa w programie na podstawie deklaracji złożonej w formie pisemnej. Zwolnienie to obowiązywać będzie na okres 4 lat, po tym czasie pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracownika o ponownym odprowadzaniu za niego wpłat do PPK, chyba że pracownik po raz kolejny złoży deklarację o rezygnacji. Ustawodawca przewiduje również uczestnictwo w PPK osób powyżej 55 roku życia na ich wniosek, jednak nie później niż do ukończenia przez nich 70 roku życia.

Obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie uzależniony od ilości zatrudnionych pracowników i wprowadzany stopniowo – zgodnie z harmonogramem:

  • od dnia 1 lipca 2019 roku dla podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 roku powyżej 250 pracowników,

  • od dnia 1 stycznia 2020 roku dla podmiotów zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 roku powyżej 50 pracowników,

  • od dnia 1 lipca 2020 roku dla podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 roku powyżej 20 pracowników,

  • od dnia 1 stycznia 2021 roku dla pozostałych podmiotów i sektora publicznego.

Zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych środki stanowić będą własność prywatną pracowników. Akumulacja środków w PPK odbywać się  będzie w oparciu o zasadę współfinansowania – wpłaty dokonywane będą przez pracowników, pracodawców oraz ze środków publicznych w następujących proporcjach:

  1. pracownik wpłata w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto,
  2. pracodawca wpłata w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto,
  3. środki publiczne wpłata powitalna, dopłaty roczne.

Wkład finansowany przez pracownika potrącany będzie od kwoty netto jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie będą wliczane do podstawy wynagrodzenia pracownika. Możliwe będzie odprowadzanie dodatkowych, dobrowolnych wpłat na PPK zarówno przez pracownika (dodatkowo do 2,5 wynagrodzenia brutto), jak i przez pracodawcę (dodatkowo do 2,5 % wynagrodzenia brutto).

Pracownicy zarabiający mniej niż 120 % minimalnego wynagrodzenia będą mogli skorzystać z obniżenia wpłaty na PPK do minimum 0,5 %. Obniżenie nie będzie dotyczyć pracodawców.

Wpłaty ze środków publicznych finansowane będą z Funduszu Pracy. Wpłata powitalna w wysokości 250,00 zł przekazana zostanie na rachunek uczestnika po 3 miesiącach oszczędzania, dopłaty roczne w kwocie 240,00 zł wypłacane będą po każdym roku oszczędzania, pod warunkiem odłożenia przez uczestnika PPK określonej kwoty.

Pracodawcy przy ustalaniu zasad tworzenia i funkcjonowania PPK oraz przed dokonaniem wyboru instytucji zarządzającej PPK, powinni wystąpić z propozycją konsultacji z przedstawicielami pracowników. Bez względu na porozumienie, ostateczna decyzja jest jednak po stronie pracodawcy. Strategie inwestowania przez podmioty zarządzające PPK uzależnione będą od wieku uczestników programu. Im młodszy uczestnik, tym realizowana strategia inwestycyjna będzie bardziej agresywna. W przypadku osób starszych, działania podejmowane przez instytucje finansowe zarządzające PPK powinny opierać się na utrzymaniu zgromadzonych środków. Należy pamiętać jednak,
że całe ryzyko inwestycyjne w tym zakresie leżeć będzie po stronie pracownika.

Wpłaty za uczestników PPK dokonywane będą przez płatników do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostały obliczone i pobrane. Środki zgromadzone na rachunku PPK nie będą podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej, z wyłączeniem wierzytelności alimentacyjnych.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888