Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Print Friendly

pobierz plik w formacie pdf

1.      Podatek dochodowy od osób prawnych

1.1       Termin złożenia zeznania i płatności podatku CIT

Termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 rok został odroczony:

 • do 31 maja 2020 roku dla wszystkich podatników CIT, z wyjątkiem organizacji pozarządowych,
 • do 31 lipca 2020 roku dla organizacji pozarządowych.
1.2       Termin przesyłania ORD-U oraz IFT-2R (ORD-U – informacji o zawartych umowach z nierezydentami; IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski)

Termin przesłania deklaracji ORD-U oraz IFT-2R został odroczony:

 • do piątego miesiąca od zakończenia roku, za który są sporządzane.
1.3       Rozliczenie straty z 2020 roku

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 roku, a zakończy po dniu 31 grudnia 2019 roku lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 roku, a zakończył przed dniem 1 stycznia 2021 roku oraz
 • uzyskali w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy (o którym mowa w powyżej)

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty (nie więcej niż o 5 mln PLN), dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym (praktycznie oznacza to, że w przypadku gdy rok podatkowy trwa w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 i podatnik osiągnie w tym roku stratę podatkową, to będzie mógł ją rozliczyć składając deklarację CIT za rok 2020 w marcu 2021; przez rozliczenie rozumiemy złożenie deklaracji CIT za 2020 rok oraz korekty deklaracji za rok 2019 i wykazanie w tej deklaracji straty z 2020 roku oraz wystąpienie o zwrot nadpłaty za 2019 rok w marcu 2021 roku; być może do tego czasu ulegną zmianie wzory deklaracji podatkowych i prezentacja rozliczenia straty nastąpi w inny sposób).

Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na zasadach ogólnych (art. 7 ust. 5 ustawy o CIT).

1.4       Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn dokonanych w celu przeciwdziałania COVID-19

Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wymienionym w ustawie o COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art.7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
1.5       Termin płatności podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Możliwe przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 roku – do 20 lipca 2020 roku – gdy spełnione są określone w ustawie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 roku – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.
1.6       Odroczenie stosowania ulgi za złe długi

Przewidziano zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o zobowiązania nieuregulowane w rozumieniu art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 ustawy o CIT pomimo upływu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty – gdy spełnione są określone w ustawie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 12, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 roku – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 12.
1.7       Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek CIT

Mali podatnicy, którzy na 2020 roku wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 roku, jeżeli ponoszą negatywne ekonomiczne konsekwencje COVID-19.

Zaliczki oblicza się wówczas na zasadach art. 25 ust. 1 ustawy o CIT.

1.8       Termin złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony został do 30 września 2020 roku termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o CIT w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

2.      Podatek od towarów i usług

2.1       Nowy JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Termin składania nowych JPK_VAT dla dużych podmiotów został przesunięty do 1 lipca 2020 roku.

2.2       Nowa matryca stawek

Nowa matryca stawek VAT zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 roku.

3.      Rachunkowość

3.1       Termin sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia sprawozdania finansowego w drodze rozporządzenia

W drodze Rozporządzenia Ministra Finansów określono inne, dłuższe terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Link do rozporządzenia znajduje się poniżej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570

4.      Inne ułatwienia dla przedsiębiorców

4.1       Podatek od nieruchomości

Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część 2020 roku, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych prowadzeniem działalności gospodarczej – dla grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ponadto, wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie mógł przedłużyć grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.

4.2       Ordynacja podatkowa

Opłata prolongacyjna

Do decyzji organów podatkowych o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu – nie ustala się opłaty prolongacyjnej.

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy

Termin na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, ulega wydłużeniu z obecnych 3 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Interpretacje indywidualne

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, o których mowa w Ordynacji podatkowej, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy o COVID-19 oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej przedłuża się o 3 miesiące (tj. do 6 miesięcy). Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć termin na wydanie interpretacji indywidualnej o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.

Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może – w drodze rozporządzenia – wstrzymać administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych, określając zakres terytorialny wstrzymania, grupy zobowiązanych, w stosunku do których postępowanie jest wstrzymywane oraz okres, na który następuje wstrzymanie.

W okresie wstrzymania tych postępowań mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR)

W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej innego niż schemat podatkowy transgraniczny, terminy, o których mowa w dziale IIIA rozdziale 11a tej Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 roku (terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 roku).

4.3       Prawo spółek

Posiedzenia zarządu

 • Możliwość odbywania posiedzeń zarządu spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Możliwość podejmowania przez zarząd uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, osobiście bądź za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Posiedzenia rady nadzorczej

 • Możliwość odbywania posiedzeń rady nadzorczej spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Możliwość podejmowania uchwał przez członków rady nadzorczej poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
 • Możliwość podejmowania przez radę nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Jeśli umowa spółki przewiduje surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał ułatwienie to nie może być stosowane.

Zgromadzenia wspólników

 • Możliwość wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (postanawia o tym zwołujący zgromadzenie wspólników). Udział w zgromadzeniu obejmuje dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników oraz wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4.4       Odroczenie lub przedłużenie innych terminów

Użytkowanie wieczyste

Termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok oraz opłaty należnej w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności został przedłużony do  30 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty o 3 miesiące to jest do 13 lipca 2020 roku.

4.5       Termin złożenia zeznania i płatności podatku PIT

Odroczenie terminu złożenia zeznania PIT i zapłaty podatku za 2019 rok nie zostało bezpośrednio uwzględnione w ustawie antykryzysowej, jednak wyłączone zostały konsekwencje za złożenie zeznania po terminie pierwotnym tj. 30 kwietnia 2020 roku za rok 2019, jeżeli nastąpi to do 31 maja 2020 roku.

Złożenie deklaracji PIT i zapłata podatku między 1 a 31 maja 2020 roku jest jednoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu co pozwoli podatnikom podatku od osób fizycznych na uniknięcie ewentualnych konsekwencji.

Podstawa prawna: Art. 15zzj ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

4.6       Rozliczenie straty za rok 2020 dla podatników podatku od osób fizycznych PIT

Również podatnicy PIT będą mogli skorzystać z preferencyjnego rozliczenia straty za rok 2020. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku podatników CIT (pkt. 1.3 tego artykułu) stratę poniesioną w 2020 roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 roku – złożą korektę zeznania za 2019 rok. Z możliwości tej skorzystają osoby:

 • których przychody osiągnięte w 2020 roku spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 roku.

Odliczyć od dochodu z 2019 roku będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

4.7       Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku będą mogli uzyskać jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności w kwocie do 5000 PLN. Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i wynosić będzie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlegać będzie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888