Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie pracodawców

Print Friendly

pobierz plik w formacie pdf

1.      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 • okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego aktualnie został wydłużony do 26 kwietnia.

2.      Składki ZUS

2.1.      Zwolnienie z opłacania składek ZUS [art. 31zo specustawy]
 • wprowadzono możliwość wnioskowania o umorzenie 100% składek ubezpieczeniowych za okres marzec – maj 2020 roku została przewidziana dla płatników, którzy:

– zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach społecznych, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– spółdzielni socjalnych niezależnie od stanu zatrudnienia;

 • wprowadzono możliwość wnioskowania o umorzenie 50% składek ubezpieczeniowych za okres marzec – maj 2020 roku dla płatników, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 • z liczby ubezpieczonych wyłączono pracowników młodocianych;
 • w celu umorzenia składek wniosek należy złożyć do ZUS – umorzone składki zostaną sfinansowane przez budżet państwa;
 • termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 roku upływa 30 czerwca 2020 roku;
 • opłacenie składek za marzec 2020 roku nie pozbawia płatnika możliwości wnioskowania o ich umorzenie – opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych.
2.2.      Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku
 • na wniosek płatnika ZUS może odstąpić od pobierania odsetek od nieopłaconych lub opłaconych po terminie należności składkowych za okres od początku 2020 roku;
 • rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19;
 • wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

3.     Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla przedsiębiorcy

 • skróceniu uległ okres, w którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi objętemu dofinansowaniem  – obecnie zakaz wypowiadania umów z przyczyn niedotyczących pracownika obowiązuje w okresie, za który pobierane jest dofinansowanie (wcześniej zakaz obejmował również dodatkowy okres równy okresowi pobierania dofinansowania).

4.     Świadczenie postojowe z ZUS – umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) i samozatrudnieni [art. 15zq specustawy]

 • wprowadzono możliwość trzykrotnego (zamiast jednorazowego) uzyskania świadczenia postojowego;
 • rozszerzono krąg uprawnionych o osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 roku (poprzednio – przed 1 lutego);
 • zniesiono kryterium przychodowe dla samozatrudnionych (przy zachowaniu warunku minimum 15% spadku przychodów).

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888