Audyty obejmują analizę:

  • akt osobowych pracowników (teczki pracownicze),
  • uregulowań wewnętrznych – np. procedury, regulaminy, uchwały,
  • wzorów dokumentacji stosowanej w administracji personalnej – np. umowy, aneksy, oświadczenia.

Celem audytów jest analiza dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i wskazaniami Klienta.

Przegląd dokumentacji pracowniczej przeprowadzany jest na podstawie udzielonego czasowego upoważnienia do wglądu w dokumentację personalną i realizowany jest z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych.