Prowadzimy rachunkowość grup kapitałowych. W ramach tej usługi sporządzane są między innymi skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz okresowe raporty wymagane przez przepisy giełdowe. Usługa obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ujednolicenie zasad rachunkowości i raportowania we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej.

Oferujemy Państwu sprawozdania finansowe sporządzane według następujących standardów:

  • przepisy ustawy o rachunkowości,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (MSSF),
  • inne światowe standardy: HB II, US GAAP,
  • sprawozdawczość giełdowa – okresowe raporty giełdowe zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi rynków kapitałowych.

Korzyści:

  • usprawnienie obiegu dokumentów,
  • skrócenie procesu przetwarzania informacji finansowej,
  • zapewnienie terminowości sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego.