Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2019 roku – część III – ZUS

Print Friendly

Zmiany w przepisach ZUS w 2019 roku

 1. Składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Od stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS.

Minimalne podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 roku wynosić będą:

 • ZUS pełny (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2019 rok) – 2.859,00 zł miesięcznie
 • ZUS obniżony (podstawa składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku) – 675,00 zł
 • podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.803,56 zł

Minimalne składki dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2019 roku:

Składka emerytalna 19,52%Składka rentowa

8%

Składka chorobowa dobrowolna 2,45%Składka wypadkowa [przyjęta wysokość stopy procentowej 1,67%]Składka zdrowotnaFundusz Pracy
Składki
pełne
558,08 zł228,72 zł70,05 zł47,75 zł342,32 zł70,05 zł
Składki preferencyjne131,76 zł54,00 zł16,54 zł11,27 zł342,32 zł0,00 zł
 1. Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Pod koniec 2017 roku została uchwalona ustawa, która miała zlikwidować od 1 stycznia 2019 roku roczne ograniczenie podstawy składek ZUS, powyżej której za ubezpieczonego nie oblicza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak w dniu 14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował sposób uchwalenia nowych przepisów i uznał ustawę za niekonstytucyjną. Oznacza to, że w 2019 roku składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP odprowadzane będą w dalszym ciągu tylko do określonego  limitu.

Przypominamy, że ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych stosuje się zarówno do osób podlegających ubezpieczeniom obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Limit nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 roku wyniesie – 142.950,00 PLN.

 1. ZUS proporcjonalny – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody

Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z poszerzonego wachlarza ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, z której roczny przychód za 2018 rok nie przekroczył 30-krotniości płacy minimalnej (tj. 63.000,00 PLN), od 1 stycznia 2019 roku będą mogły skorzystać z obniżonych składek ZUS uzależnionych od osiągniętych przychodów. W przypadku podmiotów prowadzących działalność tylko przez część roku, limit przychodu określa się proporcjonalnie.

Z możliwości opłacania ZUS proporcjonalnego od przychodu nie mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadziły działalność w poprzednim roku przez okres krótszy niż 60 dni;
 • w poprzednim roku podatkowym rozliczały się w formie karty podatkowej oraz były zwolnione z VAT;
 • wykonują na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym te same czynności, które przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywały w ramach stosunku pracy;
 • w poprzednim roku kalendarzowym podlegały ubezpieczeniom jako wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej; twórcy, artyści i wykonawcy wolnych zawodów osoby prowadzące publiczne i niepubliczne placówki oświatowe;
 • są uprawnione do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS (tzn. liczonych od 30% minimalnego wynagrodzenia);
 • korzystały z prawa do proporcjonalnego ZUS w ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Poniżej przedstawiamy preferencje w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne możliwe do zastosowania w 2019 roku:

 1. Ulga na start – przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 2. ZUS obniżony – przez 24 miesiące kalendarzowe możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
 3. ZUS proporcjonalny – przez 36 miesięcy możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od zryczałtowanej podstawy, uzależnionej od przychodów z działalności w roku ubiegłym.

Każda z ulg ma ściśle określone warunki, które umożliwiają skorzystanie z niej. Ponadto wybór preferencyjnych zasad opłacania składek jest zawsze możliwością, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Zwolnienie ze składek lub opłacanie ich od niskiej podstawy przekłada się bowiem na brak prawa lub wysokość przysługujących świadczeń w razie choroby, macierzyństwa, czy wypadków przy pracy.

Należy ponadto pamiętać, iż obniżenia nie dotyczą składki zdrowotnej, której minimalna wysokość jest stała dla wszystkich osób prowadzących działalność. Ulgi nie mają także zastosowania w odniesieniu do osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Od 2018 roku istnieje również rozwiązanie określane jako działalność nierejestrowana. W zamyśle miała być ona kolejną preferencją dla mikro-biznesu – zakłada bowiem brak obowiązku rejestracji firmy w CEiDG i opłacania jakichkolwiek składek do ZUS w przypadku prowadzenia działalności, z której miesięczny przychód nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia. Opcja ta została wprowadzona w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców i oprócz zmniejszenia wymogów biurokratycznych miała dawać wymierne korzyści finansowe.

Szybko jednak pojawiła się interpretacja ZUS, zgodnie z którą osoby prowadzące taką działalność nie są traktowane jak przedsiębiorcy, lecz jak osoby wykonujące usługi w oparciu o umowę zlecenia – oznacza to, że składki od pełnego wynagrodzenia wypłacanego takim osobom są należne, a obowiązek ich odprowadzenia spoczywa na kontrahencie, który zakupił od nich usługi (firmie lub osobie prywatnej). Taka interpretacja przepisów całkowicie przeczy celowi, w jakim zostały one wprowadzone i tym samym rozwiązanie stało się bezużyteczne (zważywszy, że korzystniejsze warunki w zakresie opłacania składek można uzyskać rejestrując działalność i korzystając z wyżej opisanych ulg w opłacaniu składek).

 1. Obowiązek informowania o miejscu pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego

Od 1 stycznia 2019 roku ubezpieczony będzie miał obowiązek poinformowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Informację tę trzeba będzie przekazać lekarzowi przy wystawianiu zwolnienia. Jeśli miejsce przebywania chorego (lub sprawującego opiekę nad chorym) zmieni się podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, ubezpieczony ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888