Tarcza Antykryzysowa 3.0

Print Friendly

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za kwiecień – maj 2020 roku

O zwolnienie z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj mogą ubiegać się również podmioty, które rozpoczęły działalność w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 roku (dotychczas ta możliwość była zarezerwowana tylko dla podmiotów, które powstały przed 1 lutego 2020 roku).

Zwolnienie z opłacania składek dla jednoosobowych działalności gospodarczych rozszerzono o podmioty, których przychód przekroczył 15.681 PLN, ale dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek (czyli za kwiecień lub za maj), nie jest wyższy niż 7.000 PLN.

Świadczenie postojowe z ZUS – samozatrudnieni

Krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego rozszerzono o przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 roku.

Zmiany w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Kwota wolna od zajęć komorniczych została podwyższona, jeśli z powodu podjętych na terenie Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Kwota wolna zostaje w tym wypadku powiększona o 25 proc. na każdego członka rodziny nie osiągającego dochodów i pozostającego na utrzymaniu pracownika.

Warunki zatrudnienia cudzoziemców

Wprowadzono możliwość obniżenia etatów i wynagrodzenia obcokrajowcom nie więcej jednak niż o 20% bez  konieczności zmiany ich dotychczasowych zezwoleń na pracę, oświadczeń czy zezwoleń na pobyt (dotychczas pracodawca nie mógł zredukować ich wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy, ponieważ obowiązywały go warunki ustalone w pozwoleniu na pracę).

Mikropożyczka dla przedsiębiorców

O przyznanie jednorazowej pożyczki do kwoty 5 tys. PLN mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku (dotychczas: przed 1 marca 2020 roku).

Zaświadczenia o niezaleganiu

Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Nie ma to zastosowania do zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek. Istnienie zaległości, od których zaniechano poboru odsetek nie stanowi przeszkody do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, których jednym z warunków jest brak istnienia zaległości podatkowych.

Odmrożenie terminów

Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został zawieszony na mocy przepisów Tarczy 1.0., mają odpowiednio rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.

Dematerializacja akcji

Przesunięcie terminu dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku. Termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji przesunięto z 30 czerwca 2020 roku na 30 września 2020 roku.

Rozszerzenie katalogu spraw pilnych

Do spraw pilnych rozpoznawanych przez wyznaczone sądy w wypadku zamknięcia sądu właściwego z powodu COVID-19 zaliczono dodatkowo m.in.:
– postępowania prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
– postępowania o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości.

W praktyce Sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne powinny więc na bieżąco prowadzić postępowania.

Wznowienie biegu terminów

Terminy procesowe oraz terminy prawa materialnego wynikające z przepisów prawa administracyjnego, które nie rozpoczęły biegu w związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 roku, rozpoczynają bieg, a terminy zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 roku.

Czynności dokonane w trakcie zawieszenia terminów materialnoprawnych pozostają w mocy. Brak analogicznej regulacji dotyczącej czynności podjętych w czasie zawieszenia terminów procesowych, jednak należy przyjąć, że również i te czynności pozostają skuteczne.

Szczególne zasady prowadzenia rozpraw

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 oraz rok po ich odwołaniu rozprawę przeprowadza się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku i zdalnym udziałem uczestników.

Zdalne rozprawy przed WSA i NSA lub postępowania niejawne

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, WSA oraz NSA mają przeprowadzać rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość. Przeprowadzenie rozprawy w trybie „stacjonarnym” ma być możliwe, o ile nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888