Wybrane zmiany w przepisach podatkowych na rok 2021 – podatek od towarów i usług

Print Friendly

Poniżej przedstawiono wybrane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu SLIM VAT oraz wybrane przepisy doprecyzowujące – obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Zasady rozliczania faktur korygujących in minus

Od 1 stycznia 2021 roku zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy łącznym spełnieniu warunków:

  1. z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki skutkujące zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług,
  2. warunki, o których mowa w punkcie 1 zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego,
  3. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia i spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 1.

Dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie warunków może być zarówno korespondencja mailowa, aneks do umowy lub inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.

Nowe zasady dotyczące rozliczenia faktury korygującej in minus odnoszą się do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po 31 grudnia 2020 roku.

Do rozliczania faktur korygujących in minus wystawionych po 31 grudnia 2020 roku podatnicy mogą wybrać stosowanie dotychczasowych zasad, jednakże tylko do końca 2021 roku. Wybór stosowania tych rozwiązań musi być uzgodniony na piśmie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku.

Dla faktur korygujących in minus wystawionych przed 1 stycznia 2021 roku i nierozliczonych przed tą datą, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

W przypadku zakupów po 1 stycznia 2021 roku, nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do obniżenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu podatkowym za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.

Doprecyzowanie zasad rozliczania faktur korygujących in plus

Przepisy precyzują, że w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania w wyniku nowych okoliczności, jakie zaszły po dokonaniu sprzedaży, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Korekta wynikająca z późniejszego wykrycia błędu w fakturze pierwotnej powoduje konieczność rozliczenia jej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Wydłużenie terminu na odliczenie VAT z 3 do 4 miesięcy

Od 1 stycznia 2021 roku wydłużeniu uległ termin na odliczenie podatku VAT dla kupujących, którzy rozliczają się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Podatnicy będą mogli skorzystać z prawa do odliczenia VAT w ciągu 4 okresów rozliczeniowych – w okresie, w którym nabyli prawo do odliczenia lub w jednym z kolejnych trzech okresów rozliczeniowych.

Dla małych podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, terminy nie uległy zmianie – pozostają dotychczasowe 3 okresy rozliczeniowe.

Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu dalszej odsprzedaży

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono możliwość odliczania VAT od usług noclegowych nabytych przez podatników – wyłącznie w celu ich odprzedaży. Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do nabycia usług noclegowych przez podatnika do celów jego działalności i wykorzystywanych w tej działalności, nadal nie dają prawa do odliczenia podatku VAT.

Zwiększenie limitu odnoszącego się do jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł

W wyniku podwyższenia od 1 stycznia 2021 roku wartości limitu dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości do kwoty 20 zł (bez podatku VAT) poszerzy się katalog towarów, które będą mogły być przekazywane przez przedsiębiorców na cele związane z działalnością gospodarczą, z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem VAT i bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji.

W przypadku przekazywanych w trakcie roku jednej osobie tzw. prezentów ewidencjonowanych doprecyzowano, że dla ustalenia łącznej wartości przyjmowana jest kwota netto (bez podatku VAT).

Możliwość stosowania spójnych zasad przeliczania walut dla VAT i podatku dochodowego

od 1 stycznia 2021 roku przepisy umożliwiają podatnikom stosowanie dla celów VAT kursów przeliczeniowych właściwych do rozliczania danej transakcji na gruncie przepisów o podatku dochodowym.

Wprowadzone rozwiązanie ma charakter opcjonalny. Wybór tych zasad wiąże podatnika na okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy od miesiąca, w którym podatnik wybrał ten sposób przeliczania i nie wymaga złożenia zawiadomienia o ich wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku rezygnacji ze stosowania powyższych metod przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej, będzie ona wiążąca przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.

Wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania zerowej stawki VAT dla zaliczek w eksporcie

Podatnik będzie mógł zastosować stawkę VAT 0% dla otrzymanej zaliczki na poczet eksportu, jeżeli w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca w którym ją otrzymał towar opuścił terytorium UE oraz w tym terminie podatnik otrzymał dokument potwierdzający ten wywóz.

Niezachowanie sześciomiesięcznego terminu na wywóz towarów spowoduje konieczność opodatkowania dostawy stawką krajową w rozliczeniu podatkowym za okres, w którym otrzymał zaliczkę.

Mechanizm podzielonej płatności

Zmienione przepisy doprecyzowują obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności określając kwotę należności ogółem przekraczającą 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Zrezygnowano z odesłania do kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców.

Ponadto zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się do potrąceń wierzytelności, w tym niewymagalnych – wprowadzono możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności do potrąceń pozakodeksowych i umownych. Oprócz tego, rozszerzono katalog podmiotów mogących występować z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy i nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 15 do ustawy, wprowadzając klasyfikację wyrobów i usług PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008.

Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy mają możliwość dokonywania z rachunku VAT płatności podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych nie tylko na rachunek urzędu skarbowego, ale również na rachunek agencji celnych.

Zmiany w zakresie wydawania Wiążących Informacji Stawkowych

Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) wskazują sposób zaklasyfikowania towaru albo usługi według stosowanej klasyfikacji używanej na potrzeby VAT w Polsce oraz określają właściwą stawkę podatku dla tego towaru albo usługi. WIS wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotychczasowe przepisy nie określały terminu ich ważności.

WIS wydawane od 1 stycznia 2021 roku będą ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Decyzje zmieniające WIS również będą ważne 5 lat od dnia ich wydania.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888