EXIT TAX

Print Friendly

Co to jest Exit Tax?

Exit Tax (podatek od wyjścia) to podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da – art. 30di ustawy o PIT oraz w rozdziale 5a ustawy o CIT.

Opodatkowaniu podlegają zdarzenia:

 • przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu oraz
 • zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

W przypadku osób fizycznych opodatkowaniu mogą podlegać także składniki majątku osobistego podatnika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą, stanowiące ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, takie jak:

 • udziały w spółce,
 • akcje i inne papiery wartościowe,
 • pochodne instrumenty finansowe,
 • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Opodatkowanie powyższych składników znajdzie zastosowanie wobec podatnika, który podczas 10 lat poprzedzających dzień zmiany rezydencji podatkowej mieszkał na terytorium Polski co najmniej 5 lat.

Stawka podatku

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków obowiązuje według stawek podatkowych:

 • 19% – dla składników o ustalonej wartości podatkowej,
 • 3% – dla składników, w stosunku do których wartości podatkowej się nie ustala (dotyczy to zryczałtowanych form opodatkowania, gdzie nie ustala się kosztów podatkowych).

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków, ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Dochód z niezrealizowanych zysków to nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ponad jego wartość podatkową, ustalana na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej.

W przypadku osób fizycznych opodatkowanie podatkiem Exit Tax obejmie wyłącznie przenoszone składniki majątku, których wartość rynkowa będzie większa od kwoty 4.000.000 zł.

Obowiązki podatnika

Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków, należy zapłacić do Urzędu Skarbowego podatek oraz złożyć deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków.

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4.000.000 zł, a także w tym terminie wpłacić należny podatek. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4.000.000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są złożyć deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki, a także w tym terminie wpłacić należny podatek.

Zwolnienie od podatku

Zwolnienie od podatku następuje, gdy:

 • składniki majątku są przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 • składniki majątku są przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, nie stanowią aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4.000.000 zł – dotyczy tylko osób fizycznych (w przypadku małżonków objętych wspólnością majątkową limit wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków).

Ponadto opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Polski na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:

 • przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Polski i terytorium innego państwa,
 • przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności,
 • przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych prawem Unii Europejskiej dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888