SLIM VAT 2

Print Friendly

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) to kolejny zestaw zmian ułatwiający rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług.
SLIM VAT 2 wprowadza zmiany w poniższych obszarach.

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2021 ROKU
Bilety jako faktury

Przewoźnik nie wystawia już faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie, nabywca skorzysta z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie biletów, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów. Oczywiście, dla celów realizacji prawa do odliczenia, zakup musi mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 7 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług

Umożliwiono rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego łącznie, zachowując neutralność, niezależnie od okresu, jaki upłynął od momentu powstania obowiązku podatkowego. Przed zmianą, aby podatek należny i naliczony rozliczyć w JPK-VAT za ten sam okres rozliczeniowy, należało wykazać podatek należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym razie podatek naliczony był rozliczany na bieżąco, podczas gdy obowiązek zapłaty podatku należnego powstawał wcześniej.

Import towarów – procedura uproszczona

Jeżeli podatnik nie wykaże w prawidłowej wysokości części lub całości podatku z tytułu importu towarów, będzie mógł dokonać korekty deklaracji w ciągu 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. Skorygowanie deklaracji w tym terminie pozwoli zachować prawo do importu w procedurze uproszczonej, w innym wypadku obowiązkowe będzie rozpoznanie importu towarów na zasadach ogólnych.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
Transakcje łańcuchowe

Dla eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określono jednoznacznie, której dostawie będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów. Jeśli towary są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez pierwszego dostawcę – wówczas wysyłkę lub transport przyporządkowuje się jego dostawie, a jeśli przez ostatniego nabywcę to wysyłkę lub transport przyporządkowuje się dostawie dokonanej do tego nabywcy.

Ulga na złe długi

Wierzyciel zastosuje ulgę na złe długi nawet, jeśli dłużnik nie był zarejestrowany jako podatnik VAT lub był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego albo w trakcie likwidacji: w dniu dostawy towarów lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej. Warunkiem, który się nie zmienił jest, aby wierzyciel był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Ponadto, wydłużony został termin na skorzystanie z ulgi na złe długi – z dwóch do trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona.

Definicja „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”

Zmieniono powyższe definicje w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – skreślono wyrazy odnoszące się do tego państwa.

Informacja VAT-26

Wydłużony został termin na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z takim samochodem. Obecnie podatnicy mają tylko 7 dni na złożenie VAT-26 (od dnia poniesienia pierwszego wydatku).

W przypadku niezłożenia informacji w terminie, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Odliczenie VAT

Rozszerzona została liczba okresów, w których podatnik może odliczyć podatek VAT w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupu „na bieżąco”.

Obecnie istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego. Po zmianie będzie można złożyć korektę zarówno w wyżej wspomnianym okresie, jak i w trzech następnych okresach rozliczeniowych – dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz w dwóch następnych okresach rozliczeniowych – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Sprzedaż nieruchomości a zwolnienie z VAT

Zniesiony został obowiązek składania do Urzędu Skarbowego oświadczenia stron transakcji sprzedaży nieruchomości o rezygnacji zastosowania zwolnienia z VAT dla dostawy nieruchomości. Oświadczenie takie obie strony (kupujący i sprzedający) będą mogły złożyć bezpośrednio w akcie notarialnym.

Rachunek VAT

Umożliwione będzie przekazywanie środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika.

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Rachunek VAT

Umożliwione będzie przeznaczanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników (KRUS).

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888