Polski Ład – najważniejsze zmiany w PIT dla przedsiębiorców

Print Friendly

Jak wspomniano w poprzednio publikowanych na naszej stronie artykułach, Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Tym razem przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przedsiębiorców.

W związku z tym, że część omawianych zmian dotyczy wszystkich podatników opodatkowanych według skali podatkowej, bez względu na źródło pozyskiwanych dochodów, z informacjami na temat:

  • zmiany kwoty wolnej i progu podatkowego,
  • likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

mogą się Państwo zapoznać w jednej z naszych wcześniejszych publikacji.

Temat składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządu również był już poruszany. Zapraszamy do zapoznania się z dedykowanym temu zagadnieniu artykułem.

Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa wprowadza obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących określone zawody medyczne oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.

Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

  • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – stawka ryczałtu spadnie z 17% do 14%,
  • informatycy, programiści oraz osoby wykonujące pozostałe zawody z branży IT – stawka ryczałtu spadnie z 15% do 12%,
  • osoby świadczące usługi inżynieryjne i architektoniczne – stawka spadnie z 17%-15% do 14%.

Warto dodać, że dokonano wykreślenia profesji medycznych z listy wolnych zawodów, które aktualnie są opodatkowane 17% stawką ryczałtu. Po zmianach przepisów, od stycznia 2022 roku wszystkie profesje medyczne, świadczące swoje usługi na podstawie PKWiU z działu 86, zostaną opodatkowane wyłącznie według jednej stawki ryczałtu – niezależnie od tego, czy przedsiębiorca będzie świadczył usługę osobiście, czy za pośrednictwem osób zatrudnionych.

W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorca może jej dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Amortyzacja w kosztach uzyskania przychodów

Z dniem wejścia w życie ustawy Polski Ład, podatnicy utracą prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych będących:

  • budynkami mieszkalnymi;
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość;
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego;
  • prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

służących prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawianych albo wynajmowanych na podstawie umowy.

Niższy limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców

Obecny limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami wynosi 15.000 PLN. Od 1 stycznia 2022 roku zmieniono artykuł 19 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który obniża jednorazową wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, do kwoty 8.000 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Oznacza to, że gdy wartość transakcji, będzie przekraczać kwotę 8.000 PLN brutto, zapłata za całą fakturę powinna zostać dokonana w formie bezgotówkowej.

Płatności przelewem również dla konsumentów

Ustawa nałożyła także na konsumentów obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 PLN.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888