Zmiany w VAT, CIT, PIT i ryczałcie ewidencjonowanym – SLIM VAT 3

Print Friendly

Pakiet SLIM VAT 3 to nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych ustaw, która 1 czerwca 2023 roku została podpisana przez Prezydenta. Jej celem jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań, które mają uprościć rozliczanie podatku VAT oraz usunąć część nieaktualnych i zbędnych przepisów.

Większość zmian ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2023 roku. Niektóre wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2024 roku. SLIM VAT 3, oprócz zmian w zakresie  podatku VAT, wprowadza również zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PODATKU VAT

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 LIPCA 2023 ROKU:

Podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro

Zwiększy się tym samym liczba podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych.

Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie można opłacić większą liczbę podatków niż dotychczas, w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu

Zmiana ta ma na celu przede wszystkim zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym. Oznacza to, że podatnikowi przysługiwać będzie zasadniczo prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT w okresie rozliczeniowym, w którym zadeklarował podatek należny z tytułu WNT. Według wcześniejszych przepisów występowały sytuacje, kiedy podatek należny musiał być uregulowany wcześniej niż podatek naliczony, a podatek naliczony mógł zostać odliczony dopiero w dacie wpływu faktury zakupu.

Doprecyzowanie momentu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) ze stawką 0% w korektach deklaracji

Uproszczenie polega na tym, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, transakcja wykazywana będzie w dacie powstania obowiązku podatkowego tj. dacie wystawienia faktury, jednak nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy – zamiast w dacie dokonania dostawy. Dotychczasowe odniesienie do momentu dokonania dostawy było niespójne z momentem powstania obowiązku podatkowego w transakcjach WDT.

Umożliwienie składania korekt deklaracji związanych ze sprzedażą wysyłkową poza systemem OSS (One-Stop-Shop) i IOSS (Import- One-Stop-Shop) bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego

Dotychczas, gdy podatnik nie korzystał już z procedur wprowadzonych tzw. pakietem e-commerce, nie miał możliwości złożenia korekt deklaracji. Po zmianach pojawi się możliwość korygowania deklaracji bez dostępów do wyżej wspomnianych systemów – w wyznaczonym urzędzie skarbowym.

Doprecyzowanie zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej

Według nowych regulacji dla faktur korygujących powinien być zastosowany kurs waluty zastosowany do przeliczeń w dokumencie pierwotnym. Dotychczas w ustawie o VAT kwestia ta nie była formalnie uregulowana.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadził zapis dotyczący kursu waluty dla zbiorczych faktur in minus. W przypadku korygowania pozycji pochodzących z kilku faktur sprzedaży, po zmianie, zastosować należy jeden kurs waluty obcej, tj. kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty. Dotychczas należało stosować kurs właściwy dla każdej z transakcji objętej korektą.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy podatnik prowadzi działalność mieszaną tj. podlegającą VAT oraz zwolnioną z VAT

Po zmianach podatnik zobowiązany będzie jedynie do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększenie kwoty umożliwiającej uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%

Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT. Od 1 lipca 2023 roku, gdy kwota nieodliczonego podatku VAT po zastosowaniu proporcji w skali roku będzie mniejsza lub równa 10 tys. zł, podatnik będzie mógł przyjąć, że proporcja ta wynosi 100%. Dotychczas kwota ta wynosiła 500 zł.

Wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania wiążących informacji: stawkowej (WIS), akcyzowej (WIA), taryfowej (WIT) oraz o pochodzeniu (WIP)

Organem właściwym do wydawania wiążących informacji będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dodatkowo, zostały ujednolicone i doprecyzowane procedury do wydawania, uchylania czy zmiany wiążących informacji.

Wprowadzanie możliwości realizacji przelewu środków przez posiadacza rachunku VAT, będącego członkiem grupy VAT, na rzecz przedstawiciela grupy VAT (podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia podatku przez grupę VAT)

Dotychczas, chociaż tworzenie grup VAT jest możliwe od stycznia 2023 roku, z przepisów nie wynikało, aby rachunki VAT mogły być obciążane środkami przesyłanymi na rzecz przedstawiciela grupy VAT.

Uproszczenia w zakresie rozliczeń związanych z kasami fiskalnymi

Zmiana dotyczy m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu. Faktura będzie zawierała dodatkowe dane w postaci danych identyfikujących paragon, tj. numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej. Dodatkowo, podatnik będzie miał możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, w sytuacji gdy zdecyduje się przechowywać ich archiwum w formie elektronicznej.

ZMIANY W PIT

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 LIPCA 2023 ROKU:

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Dzięki tej zmianie prawo do ulgi rehabilitacyjnej zyskają osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawne wnuki lub dziadków. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 roku, czyli składając rozliczenie roczne PIT za 2023 rok podatnicy zastosują już nowe przepisy.

Likwidacja limitu dochodów uprawniającego do korzystania z ulgi prorodzinnej przez rodziców wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne

Umożliwiono skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Zastosowanie nowej regulacji będzie możliwe w rozliczeniu rocznym PIT za 2023 rok.

Udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej

Od 15 lutego 2024 roku w usłudze Twój e-PIT w ramach rozliczeń za 2023 rok będą udostępnione wstępnie przygotowane rozliczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT)

Podatnicy będą przesyłać dane wyłączenie po zakończeniu roku. Podatnicy będą zobowiązani do przesłania plików JPK-PIT po raz pierwszy za okres rozliczeniowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 roku – dla podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT; po 31 grudnia 2026 roku – dla innych podmiotów.

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2024 ROKU:

Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, uzyskanych przez osoby fizyczne

Jest to odniesienie do realizacji strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, która obejmuje przede wszystkim możliwość kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych.

Ograniczenie stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji

Zawężono stosowanie zwolnienia z poboru podatku do osób fizycznych nieposiadających rezydencji podatkowej w Polsce i podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

ZMIANY W CIT

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 LIPCA 2023 ROKU:

Wprowadzenie do ustawy nowego rozdziału – Opodatkowanie fundacji rodzinnych

Zmiana ma charakter porządkujący, odpowiadając na przepisy ustawy o fundacji rodzinnej.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_CIT)

Podatnicy będą przesyłać dane wyłączenie po zakończeniu roku. Podatnicy będą zobowiązani do przesłania plików JPK-CIT po raz pierwszy za okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 roku – dla podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro; 31 grudnia 2025 roku – dla czynnych podatników VAT; 31 grudnia 2026 roku – dla podatników innych niż czynni podatnicy VAT.

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2024 ROKU:

Ograniczenie stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji

Zmiana analogiczna jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawężono stosowanie zwolnienia z poboru podatku do osób prawnych nieposiadających siedziby lub Zarządu na terytorium Polski.

ZMIANY W RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM

– KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE 1 LIPCA 2023 ROKU:

Zmiana zasad opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego

Dotychczas, w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu prywatnego stawka podatku od przychodów osiąganych z tego tytułu wynosiła 8,5% do kwoty przychodów 100 tys. zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę przychodów 100 tys. zł. Wspomniany limit kwotowy dotyczył „łącznie obojga małżonków”, niezależne czy wynajmowane były składniki wspólnego majątku małżonków, czy należące do ich majątków oddzielnych.

Po zmianach limit przychodów, które będą opodatkowane stawką 8,5% wzrośnie do 200 tys. zł dla obu małżonków.

Udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać pierwszego rozliczenia rocznego za pośrednictwem Twój e-PIT w 2024 roku, rozliczając podatek za 2023 rok.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059)

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 660 516