Proponujemy Państwu usługę opracowania następujących dokumentów wewnętrznych firmy z zakresu administracji personalnej:

  • regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagradzania,
  • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • wzory dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • wzory umów cywilnoprawnych,
  • komplet dokumentów dla nowego pracownika.

Regulaminy oraz wzory dokumentów tworzone są z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez Klienta działalności oraz specyficznych uwarunkowań wewnątrz organizacji.

W ramach usługi proponujemy Państwu stworzenie nowych regulaminów lub też przegląd już funkcjonujących dokumentów oraz ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów.