Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Prowadząc rachunkowość grup kapitałowych przygotujemy zarówno sprawozdania finansowe spółek będących członkami grupy jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy.

Rachunkowość grup kapitałowych

W ramach usługi FIGURES przygotowuje także sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF lub innymi standardami.
Zapytaj o skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

KSIĘGOWOŚĆ FIRM LEASINGOWYCH

Prowadzenie księgowości firm leasingowych (leasingodawców) zgodnie z:

 • przepisami ustawy o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • przepisami podatkowymi,
 • polityką (zasadami) rachunkowości oraz innymi wewnętrznymi unormowaniami Klienta.

Naszym Klientom udostępniamy szereg narzędzi informatycznych, usprawniających przepływ informacji oraz zapewniających bieżący dostęp do danych finansowych m.in.

 • integracja systemu obsługi umów leasingodawcy (LEO) z systemem finansowo – księgowym Scala umożliwia eksport danych i automatyczne księgowanie operacji zakupu i sprzedaży. Dzięki temu Klient ma bieżący dostęp do aktualnego stanu rozrachunków z leasingobiorcami,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów e.figures –„księgowość bez kartki papieru”,
 • panel menedżera umożliwiający bieżący wgląd do aktualnych danych finansowych wynikających z ksiąg rachunkowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, stan należności czy zobowiązań, wykonanie budżetu,
 • możliwość budowania i udostępniania raportów on-line zgodnie z potrzebami Klienta.

W ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy między innymi :

 • ewidencję zdarzeń w układzie dostosowanym do potrzeb leasingodawcy (np. według numerów umów, numerów rejestracyjnych pojazdów),
 • rozliczanie umów leasingowych w PLN oraz w innych walutach (w tym weryfikacji poprawności wprowadzonych kursów historycznych przypisanych do poszczególnych umów),
 • wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty (automatyczne generowanie wraz z listą nadawczą do wysyłki),
 • wsparcie w zakresie rozliczania umów leasingowych w momencie ich zakończenia (wykupy, windykacje, cesje),
 • identyfikacja ryzyk podatkowych i kalkulacja podatków.

Naszych Klientów obsługujemy w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie stron widoczni

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas

607 708 888