Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Print Friendly

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2022-2027 (Dz.U. z 2022 roku poz. 1079) wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących programu emerytalnego PPK. Poniżej przedstawiamy wybrane aspekty, które warto mieć na uwadze.

Ustawodawca umożliwił zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nowozatrudnioną osobą już po upływie 14 dni kalendarzowych zatrudnienia. Jest to preferencja, z której może, ale nie musi skorzystać podmiot zatrudniający, gdyż ostateczny termin na zgłoszenie pozostaje bez zmian. Nadal jest nim 10. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia (liczone jako 90 dni kalendarzowych).

Zmiany prawne obejmą również terminy obowiązywania wybranej dokumentacji, np.: deklaracji uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych. Podmioty zatrudniające są zobligowane do ich stosowania od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony w/w wniosek.

Ponadto firmy biorące udział w programie PPK będą informowane przez instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłat z rachunku PPK przez osoby po 60. roku życia (niezależnie z jakiego rachunku wypłaty zostaną dokonane w przypadku posiadania kilku rachunków PPK). Podmioty zatrudniające otrzymają więc informację, na podstawie której, zgodnie z przepisami, zaprzestaną dokonywania dalszych wpłat za taką osobę.

Modyfikacji uległ także termin dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat. To istotna informacja dla podmiotów, które dopiero będą zawierały umowę o zarządzanie PPK. Zgodnie z nowymi wytycznymi pierwsze wpłaty można przekazać do instytucji finansowej od wynagrodzeń wypłaconych po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK już w miesiącu ich obliczenia i pobrania, lecz nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone.

Nowe przepisy nakładają na podmioty spełniające definicję mikroprzedsiębiorcy obowiązek złożenia (na wezwanie Polskiego Funduszu Rozwoju) oświadczenia na temat powodów niewdrożenia PPK. Dotychczas firmy nie były do tego zobligowane prawnie. W świetle tego zapisu formalnie potwierdzą stosowanie zwolnienia z obowiązku tworzenia i realizacji programu PPK.

Istotną zmianą, jaką niesie za sobą w/w ustawa jest upoważnienie Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzania kontroli w zakresie nakłaniania uprawnionych pracowników i zleceniobiorców przez podmioty zatrudniające do rezygnacji z PPK. Wcześniej kontrole mógł przeprowadzać Polski Fundusz Rozwoju.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 4 czerwca 2022 roku – z wyjątkiem zapisów dotyczących informowania o wypłatach z rachunku PPK dokonanych po 60. roku życia, które będą obowiązywać od 21 listopada 2022 roku.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888