Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Print Friendly

Wiążąca Informacja Stawkowa (dalej: „WIS”) ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów bądź usług została zastosowana właściwa stawka VAT – według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub według PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług. Dodatkowo, WIS ma za zadanie chronić podatnika w trakcie kontroli podatkowej, gdy dla danego towaru lub usługi organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT. Jeśli uzyskana informacja WIS będzie wskazywać na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie będzie mógł tej stawki zakwestionować, a tym samym wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatnika.

Zgodnie z obowiązującym od 1 listopada 2019 roku art. 42a ustawy o VAT, podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przy czym WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku, będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych po 31 marca 2020 roku.

Wiążąca Informacja Stawkowa powinna zostać wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do wymienionego terminu nie należy wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż w dniu złożenia wniosku. Ponadto, w sytuacji gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analiz, wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.

Wszystkie wydane informacje w zakresie WIS będą zamieszczane w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej). Dzięki temu inni podatnicy będą mogli również skorzystać z danej decyzji. W przypadku innego podatnika, jeśli będzie miała miejsce sprzedaż produktu bądź usługi o takiej samej specyfikacji jak na decyzji WIS u wnioskodawcy, będzie ona wiążąca również dla niego.

Takie rozwiązanie ma umożliwić podatnikom zapoznanie się z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych informacji na temat opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888