Polski Ład – zmiany w podatku dochodowym PIT dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Print Friendly

Polski Ład nowelizuje szereg ustaw podatkowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych PIT ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wpłyną na naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku

Wprowadzona została stała, niezależna od dochodów kwota wolna od podatku dla podatników rozliczających się według skali podatkowej – 30.000 PLN. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie rocznie 5.100 PLN.

Podwyższony zostanie próg dochodów z 85.528 PLN do 120.000 PLN, powyżej którego podatek liczony będzie z zastosowaniem stawki 32%.

Podstawa obliczenia podatkuPodatek wynosi:
do ponad
120.000 PLN17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 PLN
120.000 PLN15.300 PLN + 32% nadwyżki ponad 120.000 PLN

Możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń

Osoby wykonujące prace na podstawie umów zlecenia i odbywające staże, których roczny dochód nie przekroczy 30.000 PLN i będzie jedynym uzyskiwanym dochodem, będą mogły złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Rozwiązanie to umożliwi skorzystanie z kwoty wolnej od podatku już w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero w rozliczeniu rocznym.

Ulga dla klasy średniej

Dla podatników osiągających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z działalności gospodarczej opodatkowanej według zasad ogólnych przychody w miesięcznej wysokości od 5.701 PLN do 11.141 PLN, przewidziana została tzw. ulga dla klasy średniej. Dochody podatników będą pomniejszane o kwotę ulgi, określaną w następujący sposób:

a) dla miesięcznych przychodów (A) wynoszących co najmniej 5.701 PLN i maksymalnie 8.549 PLN

ulga = (A x 6,68% – 380,50 PLN) / 0,17

b) dla miesięcznych przychodów (A) wynoszących więcej niż 8.549 PLN i nie przekraczających 11.141 PLN

ulga = (A x (-7,35 %) + 819,08 PLN) / 0,17

W przypadku uzyskiwania przychodów z w/w tytułów od różnych płatników, ulga stosowana będzie u każdego z nich. Pracownik może złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi w danym roku podatkowym, aby uniknąć konieczności zwrotu tej ulgi w rozliczeniu rocznym (przekroczenie limitu dochodów choćby o 1 PLN powoduje utratę prawa do całej ulgi). Zaprzestanie stosowania ulgi na wniosek podatnika następować będzie najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu otrzymania wniosku przez płatnika.

Zmiana w ryczałtach z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Kwota przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych nie zmieni się, jednak będzie określana na postawie mocy silnika a nie, jak dotychczas, na podstawie jego pojemności. Określana będzie w następujący sposób:

  • 250 PLN miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem,
  • 400 PLN miesięcznie – dla pozostałych samochodów.

Zerowy PIT dla kolejnych grup uprawnionych

Ustawodawca przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, umów zlecenia oraz pozarolniczej działalności gospodarczej do kwoty 85.528 PLN w roku podatkowym dla:

a) osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zwolnienie przysługuje na okres 4  kolejno następujących po sobie lat podatkowych, pod warunkiem, że:

  • podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP,
  • podatnik nie mieszkał na terytorium RP przez okres ostatnich 3 lat poprzedzających powrót na terytorium RP oraz w roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • podatnik posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej,
  • podatnik posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie RP,
  • podatnik dotychczas nie korzystał z prawa do tego zwolnienia w całości bądź części,
  • przeniesienie miejsca zamieszkania nastąpi po 31 grudnia 2021 roku;

b) osób sprawujących władzę rodzicielską, pełniących funkcję opiekuna prawnego w stosunku do co najmniej 4 małoletnich dzieci;

c) podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym i nie pobierają (mimo uprawnienia) emerytury ani renty.

Stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego przez płatnika będzie odbywać się na podstawie pisemnego oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków powyższych zwolnień, składnego pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku zwolnienia z podatku w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania na terytorium RP podatnik będzie musiał wskazać rok rozpoczęcia i rok zakończenia zwolnienia. Płatnik składek będzie zobowiązany stosować zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania oświadczenia.

Zmiany w zakresie preferencyjnego poboru zaliczki dla osób samotnie wychowujących dzieci

Zniesiona została możliwość opodatkowania dochodów na preferencyjnych zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie będzie zatem możliwości „podwojenia” kwoty wolnej od podatku, a także uniknięcia przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej dzięki wspólnemu rozliczeniu się z dzieckiem. Wprowadzona została natomiast nowa ulga podatkowa – podatnik samotnie wychowujący dzieci będzie mógł jednorazowo odliczyć od podatku kwotę 1.500 PLN.

Koszty uzyskania przychodu – twórcy i artyści

Zwiększy się roczny łączny limit kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich i praw własności do kwoty 120.000  PLN (do wysokości górnej granicy pierwszego progu podatkowego).

Zmiana w zakresie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 2022 roku nie będzie już możliwe odliczenie części składki zdrowotnej od wartości należnego podatku. Do końca 2021 roku podatnik może odliczyć od podatku 7,75% podstawy składki zdrowotnej (cała składka wynosi 9% podstawy). Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od 2022 roku w konsekwencji podniesie wartość podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888