Tarcza Antykryzysowa 4.0

Print Friendly

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat 8 w związku z COVID-19

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony; aktualnie przysługuje on do 12 lipca 2020 roku.

Świadczenie postojowe z ZUS – umowy cywilnoprawne

Wprowadzono możliwość wnioskowania do ZUS o świadczenie postojowe bezpośrednio przez osobę zainteresowaną w sytuacji, gdy zleceniodawca odmawia pośredniczenia w złożeniu wniosku.

Praca zdalna

Pracodawca podejmuje decyzję o zleceniu pracownikowi pracy zdalnej lub jej odwołaniu;

Zlecenie pracy zdalnej jest możliwe, o ile pracownik ma odpowiednie warunki lokalowe i umiejętności techniczne do wykonywania takiej pracy;

Pracodawca zapewnia materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej;

Pracodawca może polecić pracownikowi prowadzenie szczegółowej ewidencji pracy zdalnej obejmującej opis czynności, datę oraz czas ich wykonania.

Dodatkowe uprawnienia pracodawcy w przypadku wystąpienia określonego ustawą spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń

Pracodawca, który odnotował spadek obrotów, ma możliwość wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych również w sytuacji, gdy nie wprowadził obniżenia czasu pracy ani przestoju ekonomicznego. W okresie pobierania dofinansowania nie można wypowiedzieć umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;

Firma zobowiązana do wypłaty odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę może ograniczyć jej kwotę do 10-krotności minimalnego tj. do kwoty 26 tys. PLN (standardowo maksymalna odprawa wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 39 tys. PLN);

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie maksymalnie o 20% lub objąć pracowników przestojem w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym zaszły ku temu przesłanki określone w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (kopię porozumienia należy przekazać inspekcji pracy w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia);

Pracodawca może zawiesić obowiązki w zakresie tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.

Inne zmiany w prawie pracy obowiązujące w okresie epidemii COVID-19

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 30 dni w ustalonym przez siebie terminie bez konieczności uzyskania zgody pracownika;

Wprowadzono możliwość wypowiedzenia przez każdą ze stron (z zachowaniem 7-dniowego terminu) umów o zakazie konkurencji obowiązujących po ustaniu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – obowiązuje w stanie zagrożenia epidemicznego, a także przez kolejne 2 miesiące po ustaniu tego stanu

Możliwość zaliczenia kar umownych i odszkodowań do kosztów uzyskania przychodu w sytuacjach gdy wada dostarczonych towarów, usług czy wykonanych robót lub zwłoka w dostarczeniu produktów bez wad powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji, certyfikatami za rok poprzedni (2019) lub certyfikatami niezawierającymi daty ważności, których 12-miesięczny okres stosowania upływa w trakcie trwania zagrożenia.

Możliwość zmniejszenia dochodu będącego podstawą do obliczenia zaliczki na CIT, od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została opłacona lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.

Nowy JPK_VAT z deklaracja dla dużych podmiotów

Nowe struktury JPK_VAT, które mają zastąpić aktualnie sporządzane pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT zaczną obowiązywać od 1 października 2020 roku (wcześniej ustalono termin obowiązywania na 1 lipca 2020 roku).

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorca, który ma kłopoty finansowe i chce odbudować równowagę finansową, będzie mógł samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Aby to uczynić, będzie on musiał zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym oraz opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Otwarcie postępowania będzie skutkowało zawieszeniem egzekucji oraz niemożnością wypowiadania dłużnikowi kluczowych umów (m.in. takich jak umowy dzierżawy, najmu czy rachunku bankowego). Jeżeli w ciągu czterech miesięcy dłużnik nie porozumie się z wierzycielami będzie można prowadzić egzekucję oraz wypowiadać umowy.

Umorzenie mikropożyczki

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki do 5 tys. zł. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia.

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888