Tarcza Antykryzysowa 6.0 (branżowa)

Print Friendly

W dniu 15 grudnia 2020 roku opublikowana została nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, określana jako Tarcza 6.0. Przewiduje ona wsparcie branż, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii.

Większość wprowadzonych przepisów odwołuje się do kluczowego kryterium, jakim jest rodzaj przeważającej działalności w PKD (lista objętych przepisami kodów PKD może się różnić w zależności od formy wsparcia). Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zmiany wprowadzone przez Tarczę 6.0.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 roku

 • możliwość wnioskowania o umorzenie składek ubezpieczeniowych za listopad 2020 roku przewidziano dla podmiotów, które spełniają łącznie poniższe warunki:

– na dzień 30 września 2020 roku prowadziły działalność przeważającą w zakresie PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– były zgłoszone jako płatnicy składek w ZUS na dzień 30 czerwca 2020 roku,

– odnotowały spadek przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych z przeważającej działalności w listopadzie 2020 roku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku,

– na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień złożenia wniosku nie znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

 • wniosek o zwolnienie ze składek należy przekazać w formie elektronicznej przez portal ZUS PUE w terminie do 31 stycznia 2021 roku;
 • składki, które podlegają zwolnieniu, a zostały wcześniej opłacone, podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych.

Rozszerzenie listy PKD zwolnionych z opłacania składek ZUS za miesiące od lipca do września 2020 roku

 • Tarcza 6.0 rozszerzyła listę podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS (wprowadzoną w Tarczy 5.0). Ostateczna lista obejmuje podmioty prowadzące na dzień złożenia wniosku przeważającą działalność w zakresie PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Ponadto włączono również muzea oraz podmioty świadczące na ich rzecz usługi oznaczone PKD 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z;
 • przepisy Tarczy 6.0 opublikowane 15 grudnia 2020 roku nie przedłużyły terminu składania wniosków do ZUS, który minął 30 listopada 2020 roku. Termin ten przedłużono jedynie dla dwóch PKD z kilkunastu nowo dodanych w Tarczy 6.0 – tj. dla 55.10.Z, 79.12 ustalono termin do 15 stycznia 2021 roku.

Dodatkowe świadczenia postojowe z ZUS

 • dla osób prowadzących działalność, spełniających łącznie poniższe warunki:

– przeważająca działalność PKD na 30 września 2020 roku: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04;

– spadek przychodu minimum o 40% w październiku albo listopadzie 2020 roku w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku;

– wcześniejsze uzyskanie prawa do co najmniej jednego świadczenia postojowego

 • dla branży turystycznej i rekreacyjnej:

– rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych o PKD 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z;

– dla osób z branży kulturalnej nie posiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, m.in.: twórców, artystów, architektów (świadczących usługi bez uprawnień budowanych), przewodników muzealnych.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • wprowadzono możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przez podmioty, które na dzień 30 września 2020 roku prowadziły działalność przeważającą w zakresie PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
 • dofinansowanie wynosi 2.000 PLN miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika (lub zleceniobiorcy), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników i zleceniobiorców, którzy są zatrudnieni w danym podmiocie krócej niż 3 miesiące oraz tych, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ok. 16.112 PLN);
 • dla skorzystania z tej formy wsparcia konieczne jest m.in. odnotowanie minimum 40% spadku przychodów (z działalności przeważającej) w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • wniosek o dofinansowanie można będzie złożyć do 28 lutego 2021 roku.

Dotacja na finansowanie bieżącej działalności z PUP – 5.000 PLN

 • mikro- i mali przedsiębiorcy mogą wnioskować do starosty o udzielenie jednorazowej bezzwrotnej dotacji ze środków Funduszu Pracy w kwocie do 5.000 PLN przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc została przewidziana dla podmiotów, których przeważająca działalność na dzień 30 września 2020 roku obejmowała PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
 • dla skorzystania z tej formy wsparcia konieczne jest m.in. odnotowanie co najmniej 40% spadku przychodów (z działalności przeważającej) w październiku albo listopadzie 2020 roku w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Inne zmiany

 • wprowadzenie możliwości wnioskowania o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące od stycznia 2021 roku do kwietnia 2021 roku dla części zleceniobiorców z sektora kultury;
 • przedłużenie ważności orzeczeń wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich do 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
 • umożliwienie wstrzymania przez organ administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni w czasie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

 

Masz pytania?

Napisz do Nas

Zadzwoń do Nas!

607 708 888